Barnehagenvår Lindebergveien

BarnehagenVår, Lindebergveien er en liten og intim privateid barnehage. Barnehagen ble etablert i 1991 som den første barnehagen til eier Hanne Klamerholm. Barnehagen ligger i et stille og rolig villaområde på Jar i Bærum. Vi har plass til 30 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger. Vi er 8 ansatte i barnehagen. Mange av barna på småbarnsavdelinga er søsken av de som går på storebarnsavdelinga.

I løpet av mange års drift har barnehagen opparbeidet mange faste tradisjoner. Dette er aktiviteter som både foreldre og barn kan delta i. Aktivitetene er ofte lagt opp som tema i barnehagen og i etterkant en markering hvor foreldre blir invitert. Noen av disse tradisjonene er; Forut aksjon på høsten, høstfest hvor de barna som sluttet før sommeren blir invitert, luciafeiring, karneval, 17. Mai-feiring, bondegårdstur, de eldste barna spiller fotballkamp mot Ruglandveien barnehage og vi avslutter barnehageåret med en sommerfest.

Vi kan tilby barna en god og trygg barnehage der barna er i fokus og de får være med å påvirke sin egen barnehagehverdag. Tryggheten ligger også i at vi er en liten barnehage hvor alle, både barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. For oss er det viktig at barna utvikler god sosial kompetanse gjennom samspill med barn og voksne. Etablering og utvikling av vennskap blir også viktig i denne sammenheng.

Vi jobber en del med barn i grupper, enten aldersinndelt eller på tvers av alder og avdeling. Aktivitetene i de ulike gruppene varierer, men blir lagt opp etter alder og behov. Eksempler på dette er; språkgruppe, gymgruppe, bakegruppe etc.

Vi har en musikkpedagog som er hos oss en dag i uka. Dette er til inspirasjon både for barn og voksne. Vi er også opptatt av at barna skal ha utetid. Begge avdelingene har fast turdag en gang i uka. Vi benytter oss da primært av nærområdet, men organiserer også lengre turer. Barna får varmmat 2 ganger i uka og hver torsdag baker vi rundstykker.

Det er også knyttet en del aktiviteter til førskolebarna. Egen klubbdag, skiskole, overnatting i barnehagen en natt i mai/juni. For de minste barna står den daglige omsorgen i fokus. Her er vi konstant dialog med foreldre for å tilrettelegge best mulig.

Vi kan tilby foreldrene en engasjert personalgruppe som er glade i å jobbe med barn. Foreldremøter og foreldresamtaler har vi 1-2 ganger i året. Vi er opptatt av at foreldre skal føle seg trygg på barnehagen og at barna har det bra. Vi ønsker oss og har en engasjert foreldregruppe som vi er i konstruktiv dialog med. Mange av foreldrene har hatt barn hos oss i mange år. Dette hjelper oss i å knytte nære bånd til familier samt opprettholde stabilitet hvor tradisjoner og kjennskap til barnehagen opprettholdes.

Vi kan tilby personalet en oversiktlig barnehage med en engasjert eier, som er deltakende i barnehagens drift. Vi har avdelingsmøter og ledermøte en gang i uka. Personalet har også mulighet til å delta på forskjellige kurs. Sikkerhet står i fokus. Personalet er på obligatorisk førstehjelpskurs en gang pr. år. Bærum kommune arrangerer også kursrekker som personal fra de private er velkommen til å delta på. Disse kursene er gratis og har stor nytteverdi.

Avdelinger

Blåveis Hvitveis Knoppen


Barnehagen har 3 avdelinger, Blåveis, Hvitveis og Knoppen, men de siste årene har vi bare brukt 2 av dem, Hvitveis og Knoppen.

Hvitveis er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år

Knoppen er en avdeling med barn i alderen 1-3 år.

Vår pedagogikk

Vi har mye fokus på barns rett til medvirkning og er opptatt av at barna skal få være med å bestemme noe av sin hverdag.  Dette gjør vi ved at vi hver uke har ukas barn, hvor det barnet som er ukas barn får litt ekstra oppmerksomhet og får være på å bestemme litt ekstra den uka. Er med på å dekke på bordet, med den voksne og  styre samlingene, velge matsang og velge bok under hvilestund.

Alle barna skal bli sett hver dag. Vi deler barna inn i mindre grupper, enklere for den voksne å se hvert enkelt barn og i mindre grupper er det også lettere for det enkelte barn å bli sett.

Satsningsområde

Musikk
Vi har en musikkpedagog som kommer til oss en gang i uka på høsten. Hver fredag har vi musikksamling med alle barna, enten hver avdeling for seg eller felles for alle barna. Musikk er viktig i alles liv, hver dag. Den er en kanal for leder og sorger. De fleste barn synger/nynner før de kan snakke, men lettere kommuniserer via musikken. Vi synger ofte i samlingene hver dag og vi har sanger som passer til årstiden vi er i og temaene vi jobber med.

Språk
Personalet har vært på en del kurs om språk og vi oppdaterer oss jevnlig. Språk og musikk går inn i hverandre. Vi  jobber en del i grupper. Vi er noen turer på biblioteket og vi leser/ser i bøker ofte i hverdagen. Under hvilingen etter ½ 3 maten, er det som regel en voksen som leser høyt fra en bok. Vi jobber også med språkgrupper.

Kosthold

Barnehagen skal ikke bare være en pedagogisk institusjon, men også helsefremmende. Barnehagens arbeid i forhold til måltider blir også da viktig.Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt eller blir servert.Foreldre har det grunnleggende ansvar for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barns matvaner, kost og helse.Vaner etableres tidlig,- sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen vil bidra til å tidlig legge grunnlag for gode kostvaner.

Noen punkter som er viktige når det gjelder måltider i barnehagen

Settes av god tid til hvert måltid.

Legge til rette for å kunne spise frokost.

Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna.

Sørge for god hygiene før og under måltidet og ved oppbevaring og tilberedning av mat.

Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper;

1 Grovt brød, grove kornprodukter,poteter,ris og pasta

2 Grønnsaker og frukt/bær

3 Fisk,annen sjømat, kjøtt,ost,egg,bønner,linser etc.

Drikke til måltidene bør være skummet melk,ekstra lettmelk eller lettlmelk. Vann er tørstedrikke mellom måltidene og bør også tilbys til måltidene.

Vi har matservering i barnehagen som er foreldrebetalt pr. tiden 400,-kr. personalet i samarbeid med foreldregruppen avgjør hvilket tilbud som gis.

Matserveringen består av 3 varme måltider pr uke levert fra Bogstad catering. Hjemmebakte grove rundstykker 1 dag i uken. Brødmåltid en dag pr. uke. (stor avdeling har ikke brødmåltid pga turdag og har med seg matpakke hjemmefra.)

Frokost og mat til ettermiddagsmåltid medbringes hjemmefra.

Det serveres vann til varmmat og melk til brødmåltid. Øvrige måltider serveres det vann. For de barna som ikke tåler melk, blir det kjøpt inn evt. lactosefri melk. Foreldre må gi beskjed om dette.